Тук за теб КОНТАКТИ / правата на пътниците / Потребителско споразумение / БИСКВИТКАТА

Политика за

поверителност

Политика за поверителност на Tayaranjet

Това приложение събира някои лични данни от своите потребители.

 

В съответствие със задълженията‚ произтичащи от националното законодателство (Законодателно постановление от 30 юни 2003 г. № 196 „Кодекс за защита на личните данни) и общностното право“ (Европейски регламент за защита на личните данни № 679/2016 ‚GDPR) с неговия последващи промени „този сайт уважава и защитава поверителността на посетителите и потребителите“‚ като прави всички възможни усилия и пропорционални‚ за да не се накърнят правата на потребителите.

 

Контролер на данни

Таяран Джет АД

 Булевард Христофор Колумб 80

 ТЕЛЕФОН: +359 (0) 28620984 - ФАКС: +359 (0) 28620985

 BG -1592 София‚ БЪЛГАРИЯ

 info@tayaranjet.com

 

Видове събрани данни

 Сред личните данни‚ събрани от това приложение‚ независимо или чрез трети страни‚ има бисквитки и използване на данни.

 Пълните подробности за всеки тип събрани данни се предоставят в специалните раздели на тази политика за поверителност или чрез конкретни информационни текстове‚ показани преди събирането на данните.

Личните данни могат да бъдат предоставени свободно от Потребителя или „в случай на данни за използване“‚ събрани автоматично по време на използването на това приложение.

Освен ако не е посочено друго‚ всички данни‚ изисквани от настоящото приложение‚ са задължителни. Ако Потребителят откаже да го съобщи‚ това приложение може да бъде невъзможно да предостави услугата. В случаите‚ когато това приложение посочва някои Данни като незадължителни‚ „Потребителите са свободни да се предават такива данни“‚ без това да има последици за наличието на Услугата или нейната работа.

Потребителите‚ които се съмняват кои данни са задължителни‚ се насърчават да се свържат със собственика.

Всяко използване на бисквитки - или други инструменти за проследяване - от това Приложение или доставчици на услуги на трети страни‚ използвани от това Приложение‚ освен ако не е посочено друго‚ е предназначено да предостави поисканата от Потребителя Услуга в допълнение към допълнителните цели‚ описани в този документ и в Политиката за бисквитките‚ ако има такава.

 

 Потребителят поема отговорността за получените лични данни на трети лица‚ публикувани или споделяни чрез настоящото приложение и гарантира‚ че има право да ги съобщава или разпространява‚ освобождавайки Собственика от каквато и да е отговорност към трети лица.

 

Режим и място на обработка на събраните данни

Контролерът на данни използва подходящи мерки за сигурност‚ за да предотврати неразрешен достъп‚ „разкриване“‚ промяна или унищожаване на Лични данни.

Обработката се извършва с помощта на информационни и / или телематични инструменти‚ с организационни методи и логика‚ строго свързани с посочените цели. В допълнение към Собственика - в някои случаи - други страни‚ участващи в организацията на това Заявление (административен‚ търговски‚ маркетинг‚ легален‚ системни администратори) или външни лица (като доставчици на технически услуги на трети страни‚ пощенски куриери‚ хостинг доставчици) ИТ компаниите „комуникационни агенции) също назначават„ при необходимост “обработващи данни от собственика. Актуализираният списък на процесорите на данни винаги може да бъде поискан от контролера на данни.

 

Правна основа на обработката

Собственикът обработва Лични данни‚ свързани с Потребителя‚ ако са налични едно от следните условия:

Потребителят е дал съгласие за една или повече конкретни цели;

Забележка: в някои юрисдикции Контролерът на данни може да бъде упълномощен да обработва Лични данни без съгласието на Потребителя или друго правно основание‚ посочено по-долу‚ стига Потребителят да не възрази („откажи се“) от подобно третиране. Въпреки това ‚това не е приложимо‚ ако обработката на лични данни е регулирана от европейското законодателство за защита на личните данни;

 обработката е необходима за изпълнение на договор с Потребителя и / или за изпълнение на преддоговорни мерки;

 обработването е необходимо за изпълнение на правно задължение‚ на което е подчинен Собственикът;

 обработването е необходимо за изпълнение на задача от обществен интерес или за упражняване на публични правомощия‚ предоставени на администратора на данни;

 обработването е необходимо за преследване на законния интерес на администратора на данни или трети страни.

Във всеки случай винаги е възможно да се поиска от Собственика да изясни конкретната правна основа на всяко третиране и по-специално да уточни дали третирането се основава на закона‚ предвиден в договор или е необходимо за сключване на договор.

 

Място

Данните се обработват в оперативните служби на Контролера на данни и на всяко друго място‚ където се намират страните‚ участващи в обработката. За повече информация‚ свържете се със собственика.

 Личните данни на Потребителя могат да бъдат прехвърлени в държава‚ различна от тази‚ в която се намира Потребителят. За да получи допълнителна информация за мястото на третиране‚ Потребителят може да се обърне към раздела за подробностите относно обработката на Лични данни.

Потребителят има право да получава информация относно правното основание за прехвърляне на данни извън Европейския съюз или на международна организация на международното публично право или създадена от две или повече държави‚ като ООН‚ както и относно мерките за сигурност приети от контролера на данни за защита на данните.

Ако се извърши един от описаните по-горе трансфери‚ Потребителят може да се позове на съответните раздели на този документ или да поиска информация от Контролера на данни‚ като се свърже с него при подробности‚ посочени в началото.

 

Период на запазване

Данните се обработват и съхраняват за времето‚ необходимо за целите‚ за които са били събрани. Следователно:

Личните данни‚ събрани за цели‚ свързани с изпълнението на договор между Собственика и Потребителя‚ ще бъдат запазени до приключване на изпълнението на този договор.

 Личните данни‚ събрани за цели‚ свързани с легитимния интерес на администратора на лични данни‚ ще бъдат запазени‚ докато такъв интерес не бъде удовлетворен. Потребителят може да получи допълнителна информация относно законния интерес‚ преследван от Собственика в съответните раздели на този документ‚ или като се свърже със Собственика.

 Когато обработката се основава на съгласието на Потребителя - Собственикът може да съхранява Личните данни по-дълго‚ докато такова съгласие бъде отменено. Освен това‚ администраторът на данни може да бъде задължен да съхранява Личните данни за по-дълъг период в съответствие със законово задължение или по нареждане на орган.

 В края на периода на съхранение личните данни ще бъдат изтрити. Следователно „след изтичане на този срок правото на достъп‚ анулиране “на поправка и правото на преносимост на данните вече не могат да се упражняват.

 

Цели на обработката на събраните данни

Потребителските данни се събират‚ за да позволят на Собственика да предоставя своите услуги “‚ както и за следните цели: Статистика.

За да получи допълнителна подробна информация за целите на обработката и за Личните данни‚ които са конкретно подходящи за всяка цел‚ Потребителят може да се обърне към съответните раздели на този документ.

 

Подробности за обработката на лични данни

Личните данни се събират за следните цели и с помощта на следните услуги:

Статистика

 Услугите‚ съдържащи се в този раздел‚ позволяват на контролера на данни да наблюдава и анализира данните за трафика и се използва за следене на поведението на потребителя.

 

Google Analytics

 с анонимизиран IP (Google Inc.)

 Google Analytics е услуга за уеб анализ‚ предоставяна от Google Inc. („Google“). Google използва личните данни‚ събрани с цел проследяване и проучване на използването на това приложение‚ съставяне на отчети и споделяне с други услуги‚ разработени от Google.

Google може да използва Лични данни‚ за да контекстуализира и персонализира рекламите на собствената си рекламна мрежа.

Тази интеграция на Google Analytics прави вашия IP адрес анонимен. Анонимизацията работи чрез съкращаване на IP адреса на Потребителите в границите на държавите-членки на Европейския съюз или в други страни‚ придържащи се към споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи - IP адресът ще бъде изпратен до сървърите на Google и съкратен в рамките на САЩ.

 

Събрани лични данни: Бисквитки и данни за употреба.

  Място на обработка: САЩ - Политика за поверителност - Отказ. Темата се придържа към щита за поверителност.

 

Права на потребителя

Потребителите могат да упражняват определени права по отношение на данните‚ обработвани от собственика.

 По-специално ‚Потребителят има право на:

оттеглят съгласието по всяко време. Потребителят може да отмени съгласието за обработване на личните му данни‚ изразено по-рано.

възразите срещу обработката на вашите данни. Можете да възразите срещу обработването на вашите данни‚ когато това се извършва на правна основа‚ различна от съгласието. Допълнителни подробности за правото на опозиция са посочени в секцията по-долу.

достъп до техните данни. Потребителят има право да получи информация за Данните‚ обработвани от Собственика‚ за някои аспекти на обработката и да получи копие на Обработените данни.

проверете и поискайте поправка Потребителят може да провери коректността на своите Данни и да поиска нейното актуализиране или коригиране.

вземете ограничението за лечение. Когато са изпълнени определени условия‚ Потребителят може да поиска ограничаване на обработката на своите Данни. В този случай ‚Собственикът няма да обработва Данните за друга цел освен тяхното съхранение.

 получите анулиране или премахване на Вашите лични данни. Когато са изпълнени определени условия‚ Потребителят може да поиска изтриването на своите Данни от Собственика.

 получите вашите данни или ги прехвърлете на друг собственик. Потребителят има право да получава своите Данни в структуриран формат‚ често използван и четим от автоматично устройство и‚ където това е технически възможно‚ да получи предаването му без пречки на друг притежател. Тази разпоредба е приложима‚ когато Данните се обработват от автоматизирани инструменти и обработката се основава на съгласието на Потребителя - на договор‚ по който Потребителят е страна‚ или на договорни мерки‚ свързани с него.

 да подаде оплакване. Потребителят може да подаде жалба до компетентния надзорен орган за защита на личните данни или да действа в съда.

 

 

Подробности в правото на възражение

Когато Личните данни се обработват в обществен интерес - при упражняването на публична власт‚ над която Контролерът на данни е инвестиран‚ или да преследват легитимен интерес на Контролера на данни‚ потребителите имат право да се противопоставят на обработката по причини‚ свързани с конкретната им ситуация.

 Напомня се на потребителите‚ че „ако техните данни се обработват за целите на директния маркетинг“‚ те могат да се противопоставят на обработката‚ без да посочват причина. За да разберете дали Контролерът на данни обработва данни за целите на директния маркетинг‚ потребителите могат да се обърнат към съответните раздели на този документ.

 

 

Как да упражнявате права

За да  упражняват правата се ‚Потребителите могат да адресират заявка до данните за контакт на Собственика‚ посочени в този документ. Заявките се подават безплатно и се обработват от Контролера на данни възможно най-скоро‚ във всеки случай в рамките на един месец.

 

Допълнителна информация за обработката

Защита в съда

Личните данни на Потребителя могат да бъдат използвани от Собственика в съда или в подготвителните етапи за евентуалното му установяване за защита срещу злоупотреби при използването на това Приложение или на свързаните услуги от Потребителя.

Потребителят декларира‚ че знае‚ че може да се изисква от собственика да разкрие Данните по нареждане на публичните органи

 

Специфична информация

По искане на Потребителя‚ в допълнение към информацията‚ съдържаща се в настоящата Политика за поверителност‚ настоящото Приложение може да предостави на Потребителя допълнителна и контекстуална информация относно конкретни Услуги ‚или събирането и обработването на Лични данни.

 

Системен дневник и поддръжка

 

За нужди‚ свързани с експлоатацията и поддръжката‚ това Приложение и всички трети услуги‚ които използва‚ могат да събират системни регистрационни файлове‚ тоест файлове‚ които записват взаимодействията и които също могат да съдържат Лични данни‚ като например IP адрес на потребителя.

 

Информация‚ която не се съдържа в тази политика

Допълнителна информация във връзка с обработката на лични данни може да бъде поискана по всяко време от Контролера на данни‚ използвайки данните за контакт.

 

 Възможно е да придобиете допълнителна информация‚ като се консултирате с политиката за поверителност на платформата‚ която предоставя инструментите за редактиране‚ които са дали възможност за създаването на този сайт на следния линк: https://it.wix.com/about/privacy.

 

Отговорете на заявките „Не проследявайте“

 

Това приложение не поддържа заявки „Не проследявайте“.

За да разберете дали някоя от използваните услуги на трети страни ги поддържа‚ потребителят е поканен да се консултира със съответните правила за поверителност.

 

 

Промени в тази политика за поверителност

Контролерът на данни си запазва правото да прави промени в тази политика за поверителност по всяко време‚ като информира Потребителите на тази страница и „ако е възможно“ на това Приложение и „ако е технически и законосъобразно“‚ като изпраща известие до Потребителите чрез една от подробностите на контакт на който притежателят притежава. Моля‚ следователно „консултирайте се с тази страница редовно“‚ визирайки датата на последната промяна‚ посочена в долната част.

 

Ако промените включват обработка‚ чието правно основание е съгласие‚ собственикът ще събере съгласието на потребителя отново‚ ако е необходимо.

 

 

Определения и правни справки

 

Последна промяна: 22.08.2019